Mục lục

Hướng dẫn đăng ký một postype mới trong wordpress

Mặc định của wordpress đã có sẵn postype post giành cho việc viết bài. Nhưng khi chúng ta thiết kế website thì với khách hàng chúng ta cần thiết kế sao cho khách hàng dễ hiểu và dễ sử dụng nhất. Việc đăng ký tạo ra các postype mới là điề cần thiết để phân chia rõ ràng các mục.

Việc tạo một postype đó cũng khá đơn giản với chúng ta. Bạn copy đoạn code sau vào file function

 function products() {
    $labels = array(
      'name' => _x('Sản phẩm','vn4u'),
      'singular_name' => _x('Sản phẩm','vn4u'),
      'add_new' => __ ('Thêm mới'),
      'add_new_item' => __('Thêm Sản phẩm mới'),
      'edit_item' => __('Sửa Sản phẩm'),
      'new_item' => __('Thêm Sản phẩm mới'),
      'all_items' => __('Tất cả Sản phẩm'),
      'view_item' => __('Xem Sản phẩm'),
      'search_item' => __('Tìm Sản phẩm'),
      'not_found' => __('Hiện tại chưa có Sản phẩm nào'),
      'not_found_in_trash' => __('Không có Sản phẩm nào trong sọt rác'),
      'menu_name' => 'Sản phẩm'
    );
    $args = array(
      'labels' => $labels,
      'public' => true,
      'has_archive' => true,
      'rewrite' => array(
        'slug' => 'san-pham'
      ),
      'menu_icon' => 'dashicons-cart',
      'supports' => array('title','editor','thumbnail','comments'),
      'menu_position' => 5,  
      'taxonomies' => array('post_tag'),  
    );
    register_post_type( 'product',$args);
    register_taxonomy( 'category_product', 'product', array( 'hierarchical' => true,
 'label' => __('Danh mục Sản phẩm'), 'rewrite' => array( 'slug' => __('danh-muc') ) ) );
    flush_rewrite_rules();
  }
  add_action( 'init', 'products' );

Mình giải thích qua một chút:

menu_icon: Bạn có thể vào trang sau:  https://developer.wordpress.org/resource/dashicons/

để có thể lấy icon nào phù hợp và thay vào.

supports: bạn có thể bỏ những phần nào tùy thích trong mảng bên trên

Chúc các bạn thiết kế ra những trang web tiện lợi và thân thiện với người dùng!

Nhận Xét Của Khách Hàng
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments